Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Akong Dagway (My Face)

Imong dagway ang ako makita

Inig piyong ug buka niining akong mga mata.

Sa damgo ug sa pagmata

Ikaw pirmi ang gipangita.

Hinaot imong masayran

Ang pagbati nga di kabayran.

Ug hinaot ang akong dagway

Mao sad ang imong pangitaon kanunay.

————————

Your face is what I see

When these eyes are closed as well as when they are open.

In dreams and upon waking

I look only for you.

I’m hoping you would know

This unfathomable love.

And that it is my face

That you seek for all the time.

Posted in Balak (Visayan Poetry), original

Nangita (Looking For)

Ang imong nawng akong gusto makita
Mga adlaw nga wala ka, haskang sakita!

Ang imong tingog gusto nakong mabati
Mo tawag kanako, mo sangpit

Hain na? Hain ka na?
Pauli na, anhi na

Your face is what I want to see
Days when you’re not hear, pains me

Your voice is what I want to hear
Calling me, longing

Where? Where are you?
Come home, here

Posted in Balak (Visayan Poetry), love, original, special

Hagkan (To Kiss)

Ganahan ko nga ikaw hagkan
(I want to kiss you)
Dili na paugmaan
(Won’t wait for tomorrow)
Kaso adunay apan
(However there is a but)
Ang imong kasingkasing, dili ko madakpan
(I can never capture your heart)

Bisan unsaon nako ug singgit
(No matter how hard I shout)
Bisag mo abot pa kini sa langit
(Even if it reaches the heavens)
Dili gihapon nimo madungog ako’ng sangpit
(You’ll never hear my plea)
Ug dili nimo makita ang akong mga kasakit
(And you’ll never see my sufferings)

Hinaot ikaw mo sugot
(I’m hoping you’ll agree)
Nga akong hagkan ug gakson pinahugot
(That I will kiss and hug you tight)
Para dili na maghuot
(So that it won’t feel too bad)
Ang kasingkasing nga nanghinaot
(This heart of mine that’s still hoping)