Category: Balak (Visayan Poetry)


Imong dagway ang ako makita

Inig piyong ug buka niining akong mga mata.

Sa damgo ug sa pagmata

Ikaw pirmi ang gipangita.

Hinaot imong masayran

Ang pagbati nga di kabayran.

Ug hinaot ang akong dagway

Mao sad ang imong pangitaon kanunay.

————————

Your face is what I see

When these eyes are closed as well as when they are open.

In dreams and upon waking

I look only for you.

I’m hoping you would know

This unfathomable love.

And that it is my face

That you seek for all the time.

Advertisements

Sa imong adlawng natawhan
Gi ampo nako nga ikaw mabulahan
Nga hinaot, ikaw malipayon o inahan.
Salamat sa imong pag atiman
Ug pag amuma kanamong tanan.
Gipangga ka namo todo-todo, inahan!
Malipayong adlawng natawhan.

On your birthday

Blessings is what I pray

Hoping you are happy, oh mother dear.

Thank you for taking good care of us

And for loving us.

We love you so much, mother!

Have a happy birthday.

Bayad sa kahago

Bayad sa kakapoy

Bayad sa singot

Matagamtaman na puhon.

Payment for your effort

Payment for your exhaustion

Payment for your sweat

Will be enjoyed soon.

Ang kabugnawon sa buntag

Maoy mi sugat kanako.

Ang kaalimuot giwagtang

Sa bugnaw nga ni gakos sa ako.

Ang habol, ang unlan, mao ang gigamit sa pagtago

Akong kalipay nga matulog ug dugay-dugay, kutob langit sangko.

The cold morning

Greeted me.

It washed away the humidity

As it embraced me.

The blankets, the pillows, I use as my shield

As I happily sleep longer under the covers that I built.

Kung asa ka malipay, mao to ang pilia

Apan hinumdumi

Ang kinabuhi dili mahimo nga puro ra kalipay

Kinahanglan pud ug sakripisyo.
—————————

Choose whatever makes you happy

But remember

Life issues always about happiness

Sacrifice is also needed.

Diri sa akong dughan

Nagpabilin ang kasakit

Diri sa akong huna-huna

Imong pangalan ang gisangpit

Hangtod karon

Diri ikaw nagpabilin
==============

Here in my heart

The hurt remains

Here in my mind

I scream still your name

Even until now

Here you remain

Adlaw (Days)

Mga adlawng nilabay / Days gone

Mga adlawng lumalabay / Days to come

Hain na? / Where has it gone?

Nganong ka dali ba? / Suddenly all done?

Nitunga, nawala, ni agi / It came, disappeared, went by

Murag imong gibati, ako ang alaot niini / Like your fleeting feelings, I’m the one left to cry

Pero mao na jud na / But that’s that

Mga adlawng nawala / Days gone just like that

Gipangandoy, sama sa pagpangandoy sa buwan

Naghangad kanunay

Naghinaot makab-ot ang sama kanimo

Apan layo kaayo ka

Layo ra sa ako

Layo ra nga maako

Kutob ra sa pangandoy

Sama sa buwan

Goodnight dreamland

I sleep with the night light off

The stars twinkle above my head

And the moon sings lullabies 

Wala ka ma ako 

Wala ko ma imo

Wala bisag asa or bisag unsaon pa nato.

Abi nako ug naa kay gibati para kanako

Ako diay nasayop.

Ang imong pagsungog kanako sa uban

Sinyalis na diay kadto.

Kung naa man gani kay pagbati saona

Karon na papas na, nahanaw, nawala.

Dako akong pagtuo nga ikaw na

Ikaw na jud unta, kung wala pa lang ko nimo gipanghatag.

Husto na,

Dili na,

Wagtangon ko na ang tanan

Samtang dili pa ingon ana ka grabe.

Ang akong gibati kanimo…..

….ako nalang pud ipanghatag sa hangin.

————

You were never mine

I was never yours

Nothing, nowhere, no matter which way you turn.

I thought you had feelings for me

But I was mistaken

How you tease me with someone else…

…I should have taken that as a sign.

If you did have feelings for me before

It has now been erased, forgotten, lost.

I really thought you were the one

You could have been, had you not given me away.

No more,

Not anymore,

I will stop and feel no more for you

I’ll do so while I’m not quite into deep yet.

My feelings for you….

….I will give this away to the wind too.

A Real Surrealist

Feel My Words

The Midnight Ember

An Ember for Thought

Kas Writes

From Photography to Poetry. From Tea to Travel. From late night study to Lifestyle. Follow me as I try spread positivity and love through words and pictures.

Words from a Little Person

Poets bleed from the heart and soul

GOD'S POETIC CHILD!!!

Dear Reader, I am here to give you a little taste of poetry with some water on the side. When you come on my blog that's all that you will taste is Poetry. Not the type of poetry where it doesn't have a meaning. The type of poetry where you will be inspired, uplifted and you will have a different mindset once you leave this site. You might even come to get a taste of this poetry again. Don't be afraid to let your kids read this blog. My poetry is for and to help the youth. Bring them along with you. You both are scrolling down your phone or on the computer anyway. Let's have fun and get a taste of some poetry. I promise this type of poetry tastes delicious. Grab a plate and a fork and I'll feed you. ENJOY!!!!

johncoyote

Poetry, story and real life. Once soldier, busnessman, grandfather and Poet.